Saturday, January 29, 2011

Fiqh dan Perundangan Islam (2)

‘Fiqh’ dari segi bahasa ialah ‘faham’. (ms 1)

Mujtahid ialah seorang yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum daripada sumbernya. ( ms 13)

Kalimah ‘mazhab’ dari segi bahasa ialah ‘tempat untuk berjalan’ ataupun ‘jalan’ itu sendiri. (ms 14)

Benih pertumbuhan mazhab telahpun bermula pada ZAMAN SAHABAT Rasulullah saw. Sebagai contoh, telah wujud apa yang dinamakan mazhab A’isyah, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Mas’ud dan lain-lain lagi. (ms 14)


ZAMAN TABIIN

Said al-Musayyab (Madinah)

Urwah bin az-Zubair (Madinah)

Al-Qasim bin Muhammad (Madinah)

Kharijah bin Zaid (Madinah)

Abu Bakar bin Abdul Rahman (Madinah)

Sulaiman bin Yasar (Madinah)

Ubaidullah bin Abdullah (Madinah)

Nafi, bekas hamba Abdullah bin Umar (Madinah)

Alqamah bin Masud (Kufah)

Ibrahim an-Nakha’i (Kufah)

Hassan al-Basri (Basrah)


KURUN KE-2 HIJRAH

Sufian bin Uyainah (Makkah)

Malik bin Anas (Madinah)

Hassan Basri (Basrah)

Ishak bin Ruhawaih (Naisabur)

Abu Hanifah (Kufah)

Sufyan ath-Thauri (Kufah)

Auzai (Syria/Syam)

Asy-Syafie (Mesir)

Abul Laith (Mesir)

Abu Thaur (Baghdad)

Ahmad (Baghdad)

Daud az-Zahiri (Baghdad)

Ibnu Jarir at-Tabari (Baghdad)

(ms 14)

FIQH & PERUNDANGAN ISLAM (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz al-Awwal) oleh Syeikh Wahbah az-Zuhaili. Terjemahan Syed Ahmad Syed Hussain et al. Terbitan DBP-KPM-KL 1995 (setakan kedua)

No comments: