Friday, June 5, 2009

Ilmu Hadith dalam Bahasa Mudah

Rasa susah untuk memahami ilmu hadith? Kita mudahkan bahasanya...

BAB SEJARAH HADITH


BILAKAH HADITH MULA DIKUMPULKAN?
Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz (99-101 Hijrah). Beliau ialah cicit kepada Saidina Umar al-Khattab ra.

MENGAPAKAH HADITH TIDAK DIKUMPULKAN PADA ZAMAN RASULULLAH?
Kerana Rasulullah saw sendiri menegahnya:
"Janganlah kamu menulis daripadaku selain al-Quran, dan sesiapa yang telah menulis daripadaku selain al-Quran maka hendaklah dia menghapuskannya."

MENGAPA RASULULLLAH MELARANG?
Untuk mengelakkan percampuran antara al-Quran dengan hadith.

APAKAH KHALIFAH UMAR SENDIRI YANG MENGUMPULKANNYA?
Tidak. Dia mengamanahkan kerja-kerja itu kepada salah seorang gabenornya bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dengan kata:
"Perhatikanlah hadith Rasulullah saw, kemudian engkau tuliskan kerana sesungguhnya aku takut terhapusnya ilmu dan hilangnya ulama."

Khalifah Umar juga memerintahkan gabenor-gabenor lain turut mengumpulkan hadith daripada ulama-ulama di sekitar mereka.

APAKAH KITAB HADITH TERTUA YANG MASIH ADA KETIKA INI?
Kitab al-Muwatta' susunan Imam Malik (pengasas Mazhab Maliki).

6 IMAM HADITH YANG UTAMA

1. IMAM BUKHARI (194-256 H)
Berasal dari Bukhara, Uzbekistan kini. Kitabnya yang termasyhur ialah Sahih Bukhari. Namanya MUhammad bin Ismail.

2. IMAM MUSLIM (204-261 H)
Anak murid Imam Bukhari. Kitabnya yang termasyhur ialah Sahih Muslim. Namanya Muslim bin al-Hajjaj.

3. IMAM ABU DAUD (202- 275 H)
Kitabnya yang termasyhur ialah Sunan Abi Daud. Namanya Sulaiman bin al-Asy'ab.

4. IMAM TURMIZI (209-279 H)
Kitabnya yang termasyhur ialah Jami' at-Turmizi. Namanya Muhammad bin Isa.

5. IMAM AN-NASA'I (215-303 H)
Kitabnya Sunan An-Nasa'i. Namanya Ahmad bin Syuaib.

6. IMAM IBNU MAJAH (207-273 H)
Kitabnya yang terkenal ialah Sunan Ibnu Majah. Namanya Muhammad bin Yazid.


DEFINISI HADITH

APAKAH MAKSUD HADIS?
Dari segi bahasa Arab:
a) baharu
b) khabar/ berita
c) yang dekat/ belum lama lagi

Dari segi istilah ahli-ahli hadith:
"Segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw."

Dari segi istilah ahli-ahli usul:
"Segala perkataan, perbuatan dan pengakuan (taqrir) Nabi.

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadith sebagai:
"Segala ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi saw."


* Sewaktu mengajar biasanya saya menggunakan bahasa kampung untuk memudahkan pemahaman pendengar. Ringkasnya, hadith ialah "apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi akui."

CONTOH-CONTOH

APAKAH CONTOH PERKATAAN NABI?
Nabi saw bersabda:
"Izha qalarrajul, halakannaas, fahua ahlakuhum."

Maksudnya:
"Jika berkata seseorang, manusia sudah rosak, maka dialah yang paling rosak dalam kalangan mereka."

APAKAH CONTOH PERBUATAN NABI?
Nabi saw mengerjakan solat. Para sahabat meniru gerak laku dalam solat itu.

APAKAH CONTOH PENGAKUAN NABI?
Para sahabat memakan biawak dhab, Nabi Muhammad tidak memakannya. Namun baginda tidak pula menegur perlakuan para sahabat itu.
Berdiam dirinya Nabi membuktikan dia MENGAKUI perkara itu boleh. Mustahil baginda akan berdiam diri jika para sahabat melakukan sesuatu kesalahan.

MENGAPA HADITH-HADITH DIKUMPUL DAN DITAPIS?
1. Banyak cerdik pandai Islam ketika itu yang gugur syahid ataupun berpindah ke tempat lain.
2. Ada pihak-pihak yang berkepentingan mencipta dan menyebarkan banyak hadith palsu.

Ringkasnya, hadith dikumpulkan supaya ia terpelihara.

MARTABAT-MARTABAT / DARJAT-DARJAT HADITH

Kebanyakan ulama meletakkan 3 darjat:
1. Hadith sahih
2. Hadith hasan
3. Hadith dhaif

HADITH SAHIH TERBAHAGI KEPADA 2 MARTABAT:
1. Sahih lizhatihi
2. Sahih lighairihi

HADITH HASAN JUGA TERBAHAGI KEPADA 2 MARTABAT:
1. Hasan lizhatihi
2. Hasan lighairihi


APAKAH HADITH SAHIH?
Hadis-hadis yang nilah kesahannya tinggi.

APAKAH HADITH HASAN?
Hadis-hadis yang nilai kesahannya sederhana.

APAKAH HADIITH DHAIF?
Hadis-hadis yang nilai kesahannya lemah (tidak mempunyai sifat-sifat hadith sahih ataupun haith hasan)

HADITH SAHIH TERBAHAGI KEPADA 2 MARTABAT:
1. Sahih lizhatihi
2. Sahih lighairihi

APAKAH HADITH SAHIH LIZHATIHI ITU?
Hadith yang sanadnya bersambung (tidak terputus), dan pemindahan hadith itu dari seorang ke seorang dilakukan oleh orang-orang yang adil dan dhobit.

APAKAH SANAD ITU?
Sanad ialah "jalan hadith" dari perawi hadith sehinggalah kepada Rasulullah saw.

Contoh:
Imam Bukhari mendengar sendiri hadith itu dari A, A pula memang mendengar sendiri hadith itu dari B, B pula memang dengar sendiri hadith itu dari C dan C pula mendengar sendiri Nabi Muhammad mengucapkan hadith itu.

Dari Imam Bukhari sehinggalah ke Rasulullah, itulah yang dinamakan "sanad" (rantaian sumber cerita).

BILAKAH BERLAKUNYA "SANAD TIDAK BERSAMBUNG" ATAU "SANAD TERPUTUS"?
Apabila ada orang yang sepatutnya berada dalam "jalan hadith" itu, tetapi dia tidak ada.

Contoh:
Imam Bukhari mendengar dari A, A mendengar dari C, dan C mendengar dari Rasulullah. Padahal A dengan C tidak pernah bertemu. Mustahil A pernah mengambil hadith daripada C. Jadi, Kita tidak tahu dari siapa A mengambil hadith tersebut.

Sepatutnya ada seorang lagi dalam sanad/ jalan di atas tetapi dia tidak ada. Situasi begini menjadikan "sanad terputus".

APAKAH MAKSUD "SEORANG YANG ADIL"?
Orang yang adil itu ialah seorang yang:
1. beragama Islam
2. baligh (sudah cukup umur)
3. berakal (tidak mereng walaupun sedikit)
4. diketahui tidak melakukan dosa-dosa besar
5. diketahui susah untuk melakukan dosa-dosa kecil pun
6. susah untuk dilihat melakukan sesuatu yang boleh merendahkan maruahnya

APAKAH MAKSUD "SEORANG YANG DHOBIT"?
Ialah seorang yang kuat ingatannya. Jika ditanya pada bila-bila masa pun, dengan lancar dia menceritakannya tanpa melakukan kesalahan.


Seseorang itu dikira dabit juga jika dia menulis hadith itu dan memeliharanya dengan baik. Ketika dipinta, dia menunjukkan tulisan yang dijaganya itu.


*Alhamdulillah, sekarang kita sudah memahami sepenuhnya maksud hadith sahih lizhatihi iaitu:

Hadith yang sanadnya bersambung (tidak terputus), dan pemindahan hadith itu dari seorang ke seorang dilakukan oleh orang-orang yang adil dan dhobit.


APAKAH HADITH SAHIH LIGHAIRIHI PULA?
Sifat-sifat hadith ini sama dengan hadith sahih lizhatihi kecuali:

1. ada antara perawinya yang kurang dobit, tetapi...
2. hadith ini ada dikuatkan oleh sebuah lagi hadith yang sama, yang datang dari jalan/ sanad yang lain.

Sekiranya tidak disokong oleh hadith dari jalan/ sanad yang lain, ia tidak boleh jadi hadith sahih lighairihi tetapi akan jadi hadith HASAN LIZHATIHI (akan kita belajar kemudian).

Kita ambil satu contoh:

Ada sebuah hadith yang diriwayatkan daripada MUHAMMAD BIN 'AMRU, daripada Abi Salmah, daripada Abu Hurairah. Muhammad bin 'Amru seorang yang kurang dabit (dhobit). Oleh itu hadith ini bertaraf HASAN LIZHATIHI.

Namun begitu, hadith yang sama ada diriwayatkan melalui sanad/ jalan lain iaitu daripada al-'Iraj daripada Abu Hurairah. Hadith ini sudah menjadi penyokong kepada hadith pertama. Oleh itu, hadith pertama tadi naik darjatnya jadi hadith SAHIH LIGHAIRIHI.

Ringkasnya, ia memerlukan "hadith penyokong".

UJIAN!!!!!!!

Bailah. Setiap pelajaran ada ulangkajinya. Tujuan ulangkaji ialah untuk menguji sejauhmana pemahaman diri sendiri akan ilmu yang dipelajari. Berikut ialah soalan-soalan ulangkaji. Jika anda berjaya menjawabnya tanpa menyemak jawapan, bererti anda mendapat manfaat daripada pembelajaran hadith cara & bahasa mudah ini.

BILAKAH HADITH MULA DIKUMPULKAN?
MENGAPAKAH HADITH TIDAK DIKUMPULKAN PADA ZAMAN RASULULLAH?
MENGAPA RASULULLLAH MELARANG?
APAKAH KHALIFAH UMAR SENDIRI YANG MENGUMPULKANNYA?
APAKAH KITAB HADITH TERTUA YANG MASIH ADA KETIKA INI?
SEBUTKAN NAMA 6 ULAMA HADITH YANG UTAMA.
APAKAH MAKSUD HADIS?
MENGAPA HADITH-HADITH DIKUMPUL DAN DITAPIS?
ADA BERAPA MARTABAT HADITH? SEBUTKAN SETIAP SATUNYA.
APAKAH HADITH SAHIH?
APAKAH HADITH HASAN?
APAKAH HADITH DHAIF?
HADITH SAHIH ADA BERAPA BAHAGIAN? SEBUTKAN NAMA BAHAGIAN-BAHAGIANNYA.
APAKAH MAKSUD SANAD?
APAKAH MAKSUD ADIL?
APAKAH MAKSUD DHOBIT?
APAKAH MAKSUD HADITH SAHIH LIZHATIHI?
APAKAH MAKSUD HADITH SAHIH LIGHAIRIHI?

pembelajaran akan bersambung...


akan dikemaskini...

No comments: