Friday, April 17, 2009

Jenis-jenis Tafsir

TAFSIR BIR-RIWAYAH

Dikenali juga sebagai Tafsir Bil Ma’thur.

Mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran, hadith dan atsar.

Perlu diteliti kerana ada hadith dan atsar yang disandarkan kepada ahli kitab ataupun perawi Syiah.


Contoh: Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Jarir at-Tabari dan Tafsir Imam as-Sayuti.


TAFSIR BID-DIRAYAH

Dikenali juga sebagai Tafsir Bir Ra’yi dan Bil Ma’qul.

Mentafsirkan al-Quran berdasarkan ijtihad.


Contoh: Tafsir ar-Razi, Tafsir Baidhawi, Tafsir Ibnu Khazin, Tafsir an-Nasafi, Tafsir al-Alusi (Ruhul Ma’ani) dan Tafsir aj-Jalalain.


TAFSIR AL-ISYARI

Menta’wil al-Quran dengan maksud yang berbeza dengan maksud tersurat sesuatu lafaz ataupun ayat.

Ada isyarat-isyarat yang hanya dapat difahami oleh ahlinya.


Contoh: Tafsir at-Tusturi, Tafsir Ibnu Arabi dan Tafsir al-Alusi.
Abu Zulfiqar “Alexanderwathern”

17 April 2009

21 Rabiul Akhir 1430

No comments: