Tuesday, May 12, 2015

Mentaati Pemimpin“Setiap orang Islam itu wajib untuk mendengar dan mentaati (amir/ketua/pemimpinnya) dalam perkara-perkara yang dia sukai atau pun yang dia benci (tidak suka), tetapi jika dia diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan maksiat, maka tidaklah boleh mendengar dan mentaati (amir tersebut).” (Muslim)

“Sesiapa sahaja yang membenci (tidak menyukai) suatu perintah dari amirnya (selagi perintah itu tidak bertentangan dengan agama), hendaklah dia bersabar.” (Bukhari)

“Sesiapa saja yang menyaksikan dari amirnya sesuatu, kemudian dia tidak menyukainya, maka hendaklah dia bersabar atas (perkara tersebut). Sebab, sesiapa sahaja yang memisahkan diri dari jamaah (dengan tidak mentaati amirnya) sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah.” (Bukhari)

 “Sesiapa sahaja yang taat kepada amir, bererti dia taat kepada aku. Dan sesiapa sahaja yang derhaka kepada amir, bererti dia derhaka kepada aku.” (Bukhari dan Muslim)

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di manapun di bumi ini, tanpa mengambil salah seorang di antara mereka sebagai amir.” (Ahmad).

“Aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati amir sekalipun dia dahulunya adalah seorang hamba dari Habsyah.” (Abu Dawud, Turmizi).

No comments: